Vilkår og betingelser

Generelle salgsvilkår og -betingelser – Kyocera Senco EMEA B.V., version 2.0 – april 2015. Disse generelle salgsvilkår og -betingelser gælder for alle (salgs)transaktioner fra Kyocera Senco EMEA B.V. (tidligere kendt som Poppers Holding B.V.) og dets datterselskaber

1. GENERELT

1.1. Disse generelle vilkår og betingelser vil gælde for og er en del af alle tilbud fra sælger og alle (salgs)transaktioner indgået med sælger, med den eksplicitte udelukkelse af eventuelle generelle vilkår for køber, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem sælger og køber. Disse betingelser har altid forrang for købers eventuelle (generelle) salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt bekræftet af sælger.

1.2. I denne aftale skal følgende vilkår, medmindre konteksten kræver andet, anses for at have følgende betydning:

"Hverdag" betyder en dag (bortset fra en lørdag, søndag eller national helligdag), hvor banker i sælgers land normalt er åbne for normal bankforretning. "Køber" betyder den person, der accepterer et tilbud fra sælger for salg af varerne, eller hvis ordre på varerne er accepteret af sælger. "Betingelser" betyder de salgsvilkår og -betingelser, der er angivet i dette dokument og (medmindre konteksten kræver andet) inklusive eventuelle særlige vilkår og betingelser, der er aftalt skriftligt mellem køber og sælger. "Kontrakt" betyder kontrakten om køb og salg af varerne. "Varer" betyder de varer (inklusive enhver del af varerne eller dele hertil), som sælger skal levere i overensstemmelse med disse betingelser. "Minimumsordre" betyder et minimumsantal af varer angivet fra tid til anden af sælger i en ordre. "Ordre" betyder et tilbud fra sælger, accepteret af køber, hvilket betyder en instruktion til sælger om at levere varerne til køber eller sørge for afhentning af køber i sælgers lokaler eller ethvert andet aftalt sted. "Sælger" betyder Kyocera Senco EMEA B.V. eller et af dets datterselskaber.

2. GRUNDLAG FOR SALG

2.1. Sælger skal sælge, og køber skal købe varerne i overensstemmelse med og underlagt disse betingelser, som skal regulere kontrakten med udelukkelse af andre vilkår og betingelser, underlagt hvilke et sådant tilbud accepteres eller foregives at blive accepteret, eller evt. en sådan ordre er foretaget eller foregives at blive foretaget af køberen.

2.2. Ingen ændring af disse betingelser er bindende, medmindre det er aftalt skriftligt mellem de autoriserede repræsentanter for køber og sælger.

2.3. Sælgers medarbejdere eller agenter er ikke bemyndiget til at fremsætte nogen erklæringer vedrørende varerne, medmindre det er bekræftet skriftligt af sælger. Ved indgåelse af kontrakten anerkender køber, at den ikke afhænger af, og giver afkald på ethvert krav om misligholdelse af sådanne erklæringer, som ikke er bekræftet.

2.4. Alle råd eller anbefalinger givet af sælger eller dennes medarbejdere eller agenter til køber eller dennes medarbejdere eller agenter med hensyn til opbevaring, anvendelse eller brug af varerne, som ikke er bekræftet skriftligt af sælger, følges eller handles fuldt ud på købers egen risiko, og derfor er sælger ikke ansvarlig for sådanne råd eller anbefalinger, som ikke er bekræftet.

2.5. Enhver typografisk, skrivefejl eller anden fejl eller udeladelse i salgslitteratur, tilbud, prisliste, accept af tilbud, faktura eller andre dokumenter eller informationer udstedt af sælger er genstand for korrektion uden ansvar fra sælgers side.

2.6. Enheder, tegninger, modeller, prøver, beskrivelser, billeder og lignende, samt eventuelle bilag og registreringer vil være en del af sælgers tilbud. Alt dette forbliver, samt værktøjer fremstillet i denne henseende af sælger, sælgers ejendom, skal på anmodning returneres til sælger og kan ikke uden sælgers udtrykkelige skriftlige godkendelse kopieres og/eller udleveres til tredjepart. Sælger forbeholder sig alle mulige eksisterende intellektuelle og industrielle rettigheder hertil.

3. ORDRER OG SPECIFIKATIONER

3.1. Køber er ansvarlig over for sælger for at sikre nøjagtigheden af vilkårene i enhver ordre (inklusive eventuelle gældende specifikationer) afgivet af køber og for at give sælger alle nødvendige oplysninger vedrørende varerne inden for en tilstrækkelig tid til at sætte sælger i stand til at udføre kontrakten i overensstemmelse med dennes vilkår.

3.2. I tilfælde af at der ikke har fundet nogen forudgående skriftlig accept af en ordre fra sælger sted, f.eks. i tilfælde af et salg direkte fra sælgers lokaler, vil ordren træde i kraft, så snart sælger har leveret ordrens varer (helt eller delvist), eller hvis sælger sender fakturaen for disse varer til køber på dennes anmodning.

3.3. Mængden, kvaliteten og beskrivelsen af varerne skal være dem, der er angivet i sælgers tilbud (hvis den er accepteret af køber) eller købers ordre (hvis den er accepteret af sælger).

3.4. Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationen af varerne, som kræves for at være i overensstemmelse med gældende sikkerheds- eller andre lovmæssige eller regulatoriske krav, eller, hvor varerne skal leveres i henhold til sælgers specifikation, som ikke har væsentlig indflydelse på deres specifikationer, kvalitet eller ydeevne.

3.5. Ingen ordre, som er accepteret af sælger, kan annulleres af køber, undtagen med sælgers skriftlige samtykke og på vilkår om, at køber skal holde sælger fuldt ud skadesløs for alle tab, omkostninger, skader, gebyrer og udgifter, som sælger har pådraget sig som følge af annulleringen.

4. VARERNES PRIS

4.1. Prisen på varerne skal være sælgers angivne pris eller, hvor der ikke er angivet nogen pris (eller en anført pris, der ikke længere er gyldig); den pris, der er angivet i sælgers offentliggjorte prisliste, der er gældende på datoen for accept af ordren. Alle angivne priser er kun gældende i 30 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet, eller indtil tidligere accept fra køber, hvorefter de kan ændres af sælger uden varsel til køber.

4.2. Sælger forbeholder sig ret til ved at give meddelelse til køber på ethvert tidspunkt før levering af varerne at forhøje prisen for at afspejle enhver stigning i omkostningerne for sælger, som skyldes ændringer i leveringsdatoer, mængder eller specifikationer for varer, som anmodes om af køber eller enhver forsinkelse forårsaget af eventuelle instruktioner fra køber eller manglende handling fra køber om at give sælger tilstrækkelige oplysninger eller instruktioner.

4.3. Eventuelle omkostninger ud over standardemballage og transport er ikke inkluderet i prisen på varerne, medmindre andet er skriftligt angivet af sælger.

4.4. Prisen er eksklusiv eventuelle monteringsomkostninger, driftsomkostninger, import-, eksport- og stempelafgifter, fortoldningsomkostninger, gældende moms og/eller andre lovlige afgifter, som vil blive opkrævet yderligere hos køber, hvis og når det er relevant.

5. BETALINGSBETINGELSER

5.1. Med forbehold af eventuelle særlige vilkår, der er aftalt skriftligt mellem køber og sælger, er sælger berettiget til at fakturere køber for varernes pris på eller til enhver tid efter leveringen af varerne, medmindre varerne skal afhentes af køber, eller hvis køber undlader uretmæssigt at tage imod varerne, i hvilket tilfælde sælger er berettiget til at fakturere køber for prisen til enhver tid, efter at sælger har meddelt køber, at varerne er klar til afhentning eller (som tilfældet kan være) sælger har tilbudt levering af varerne.

5.2. Køber skal betale prisen for varerne (med fradrag af eventuel rabat, som køber er berettiget til, men uden andet fradrag) på tidspunktet for leveringen af varerne, uanset at leveringen muligvis ikke har fundet sted, og varerne ikke er videregivet til køber, eller hvis køber gør krav på grund af manglen. Tidspunktet for betaling af prisen er det væsentlige i kontrakten. Kvitteringer for betaling udstedes kun efter anmodning. Afregning er forbudt.

5.3. Hvis køber undlader at foretage nogen betaling på forfaldsdatoen, er sælger berettiget til, uden at dette berører enhver anden ret eller beføjelse til rådighed for sælger:

– 5.3.1. at annullere kontrakten eller suspendere yderligere leverancer til køber

– 5.3.2. Opkræve enhver betaling foretaget af køber til sådanne af varerne (eller varerne leveret i henhold til enhver anden kontrakt mellem køber og sælger), som sælger måtte finde passende (uanset enhver påstået tilegnelse fra køber); og

– 5.3.3. Opkræve køber renter (både før og efter enhver vuerdering) af det ubetalte beløb med en sats på 4 % pr. år over Euribor-renten fra tid til anden, indtil betalingen er foretaget fuldt ud (en del af en måned behandles som en hel måned med henblik på renteberegning).

6. LEVERING

6.1. Levering af varerne skal ske ved, at sælger leverer varerne til et leveringssted, som er aftalt mellem sælger og køber i løbet af hverdage. Transportmidlet vil blive valgt af sælger. I tilfælde af forhindringer i det valgte transportmiddel er sælger ikke forpligtet til at vælge andre transportmidler. Sælger er ikke ansvarlig i tilfælde af, at transportmidlet bliver annulleret.

6.2. Eventuelle datoer for levering af varerne er kun skøn, og sælger er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse i leveringen af varerne, uanset hvad det er forårsaget af. Leveringstiden er ikke afgørende. Varerne kan leveres af sælger forud for den angivne eller anslåede leveringsdato med rimelig varsel til køber.

6.3. Hvor varerne skal leveres i rater, skal hver levering udgøre en særskilt kontrakt, og manglende levering af en eller flere af raterne i overensstemmelse med disse betingelser eller ethvert krav fra køber i forbindelse med en eller flere rater berettiger ikke køber til at behandle kontrakten som helhed som forkastet.

6.4. Hvis køber undlader at modtage varerne eller undlader at give sælger tilstrækkelige leveringsinstruktioner på det tidspunkt, der er angivet ved leveringen (på anden måde end på grund af årsager uden for købers rimelige kontrol eller på grund af sælgers skyld), uden ved forbehold for enhver anden rettighed eller afhjælpning til rådighed for sælger, kan sælger:

– 6.4.1. Opbevare varerne indtil den faktiske levering og opkræve køber for rimelige omkostninger (inklusive forsikring) for opbevaring; eller

– 6.4.2. Sælge varerne til den bedste pris, der let kan opnås, og (efter fradrag af alle opbevarings- og salgsomkostninger) opkræve køber for overskridelsen af prisen i henhold til kontrakten eller opkræve køberen for ethvert underskud under prisen i henhold til kontrakten.

7. RISIKO OG TITEL

7.1. Risikoen for beskadigelse eller tab af varerne overgår til køber:

– 7.1.1. I tilfælde af varer, der skal leveres i sælgers lokaler, på det tidspunkt, hvor sælger meddeler køber, at varerne er tilgængelige til afhentning; eller – 7.1.2. I tilfælde af varer, der skal leveres på anden måde end hos sælger, på leveringstidspunktet eller, hvis køber uretmæssigt undlader at modtage varen, det tidspunkt, hvor sælger har tilbudt levering af varerne.

7.2. Alle varer leveret nu og i fremtiden forbliver sælgers ejendom, indtil køber har betalt al ubetalt gæld og krav til sælger, uanset årsagen til gælden eller kravet.

7.3. Indtil varerne overgår til køber, skal køber opbevare varerne som sælgers ejendom og sikkerhedsstillelse og skal holde varerne adskilt fra købers og tredjeparters og korrekt opbevaret, beskyttet og forsikret og identificeret som sælgers ejendom. Indtil dette tidspunkt er køber berettiget til at videresælge eller bruge varerne i den almindelige drift af sin virksomhed, men skal over for sælger redegøre for provenuet fra salg eller andet af varerne, hvad enten de er materielle eller immaterielle, herunder forsikringsprovenuet, og skal holde alle sådanne indtægter adskilt fra eventuelle penge eller ejendom tilhørende køber og tredjeparter og, i tilfælde af materielle udbytter, opbevares, beskyttes og forsikres korrekt.

7.4. Indtil det tidspunkt, hvor varerne er blevet købers ejendom, er sælger berettiget til til enhver tid at kræve, at køber frigiver og leverer varerne til sælger og, hvis køber undlader at gøre det straks, til at betræde et hvilket som helst område af køberen eller enhver tredjepart, hvor varerne opbevares, og tilbagetage varerne.

7.5. Køber er ikke berettiget til at pantsætte eller på nogen måde opkræve enhver gæld for nogen af de varer, som forbliver sælgers ejendom, men hvis køber gør det, skal alle penge, som køber skylder sælger (uden at det berører nogen anden rettighed eller beføjelse fra sælger) straks forfalde og skal betales.

8. GARANTIER OG ANSVAR

8.1. I henhold til nedenstående betingelser garanterer sælger, at varerne vil svare til deres specifikation på leveringstidspunktet og vil være fri for materiale- og håndværksfejl i en periode på 12 måneder fra levering, medmindre producenten af varerne har udstedt en anden garanti. I sidstnævnte tilfælde vil producentens garanti gå forud for sælgers garanti som beskrevet i denne artikel.

8.2. Ovenstående garanti gives af sælger på følgende betingelser:

– 8.2.1. Sælger er ikke ansvarlig for nogen defekter i varerne, der opstår fra tegninger, design eller andre specifikationer leveret af køber;

– 8.2.2. Sælger er ikke ansvarlig for fejl, der opstår som følge af manglende opbevaring af varerne i overensstemmelse med sælgers anvisninger eller opbevaring af varerne under utilfredsstillende eller fugtige forhold, og heller ikke for fejl, der opstår som følge af rimeligt slid, forsætlig skade, uagtsomhed, unormale arbejdsforhold, manglende overholdelse af sælgers instruktioner (uanset om de er mundtlige eller skriftlige), misbrug eller ændring eller reparation af varerne uden sælgers godkendelse;

– 8.2.3. Sælger er ikke ansvarlig under ovenstående garanti (eller nogen anden betingelse eller garanti), hvis den samlede pris for varerne ikke er blevet betalt inden forfaldsdatoen.

8.3. Med forbehold for hvor det er udtrykkeligt angivet i disse betingelser, er alle garantier, betingelser eller andre vilkår, der er underforstået af lov eller almindelig lov, udelukket i det fulde omfang, det er tilladt af loven, OG KØBERS OPMÆRKSOMHED SKAL HENLEDES PÅ DENNE KLAUSUL 8.3.

8.4. Medmindre andet er angivet skriftligt, skal ethvert krav fra køber, der er baseret på en defekt i varernes kvalitet eller tilstand eller deres manglende overensstemmelse med specifikationen, (uanset om levering nægtes af køber eller ej) meddeles sælger inden for 180 dage fra leveringsdatoen, eller hvor manglen eller fejlen ikke var synlig ved rimelig inspektion inden for 30 dage fra leveringsdatoen til købers kunde, hvilken dato der end kommer først. Såfremt levering ikke nægtes, og køber ikke giver sælger meddelelse herom, er køber ikke berettiget til at afvise varen, og sælger har intet ansvar for en sådan mangel eller defekt, og køber er forpligtet til at betale prisen som f.eks. hvis varerne var blevet leveret i overensstemmelse med kontrakten. Krav for leverede brugte varer vil ikke blive besvaret, og sælger er ikke ansvarlig for disse varer på nogen måde, medmindre det er aftalt skriftligt.

8.5. Under straf for udelukkelse af købers rettigheder og uanset klausul 8.4 skal køber skriftligt rapportere til sælger om enhver reklamation over mængden, størrelsen, vægten, emballagen og/eller beskadigelsen af de leverede varer inden for 5 arbejdsdage efter datoen for risikooverførsel som defineret i klausul 7.1.1 eller 7.1.2.

8.6. Hvis et gyldigt krav vedrørende nogen af varerne, som er baseret på en defekt i varernes kvalitet eller tilstand eller deres manglende opfyldelse af specifikationerne, meddeles til sælger i overensstemmelse med disse betingelser, er sælger berettiget til at erstatte varerne (eller den pågældende del) gratis eller, efter sælgers eget skøn, refundere køber prisen på varerne (eller en forholdsmæssig del af prisen), men sælger har intet yderligere ansvar over for køber.

8.7. Med undtagelse af dødsfald eller personskade forårsaget af sælgers uagtsomhed, er sælger ikke ansvarlig over for køber på grund af nogen repræsentation eller underforstået garanti, betingelse eller andet vilkår, eller nogen forpligtelse i henhold til almindelig lovgivning eller i henhold til udtrykkelige vilkår i kontrakten, for ethvert følgetab eller skade (uanset om det er til tab af fortjeneste eller på anden måde), omkostninger, udgifter eller andre krav om følgekompensation overhovedet (og uanset om det er forårsaget af uagtsomhed fra sælger, dennes medarbejdere eller agenter eller på anden måde), som opstår som følge af eller i forbindelse med leveringen af varerne eller deres brug eller videresalg af køber, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse betingelser.

8.8. Sælger er ikke ansvarlig over for køber eller anses for at være i strid med kontrakten på grund af forsinkelse i udførelsen eller manglende opfyldelse af nogen af sælgers forpligtelser i relation til varerne, hvis forsinkelsen eller svigtet var på grund af naturkatastrofer, optøjer, strejke, lockout, handelskonflikt eller arbejdsforstyrrelser, ulykke, nedbrud af anlæg eller maskineri, brand, oversvømmelse, vanskeligheder med at skaffe håndværkere, materialer eller transport eller enhver anden årsag uden for sælgers rimelige kontrol.

8.9. Uanset ovenstående vil sælger under alle omstændigheder ikke være ansvarlig for indirekte skader fra køber, herunder, uden begrænsning, særlige skader eller følgeskader eller skader, overhovedet som følge af misligholdelse eller brud i henhold til disse betingelser eller fra varerne leveret til køber, og sælgers maksimale erstatningsansvar for skader (uanset om det er i kontrakt, skadevoldende eller hvad som helst opstået, herunder for at undgå tvivl, ethvert ansvar for varerne), skal under alle omstændigheder ikke overstige købsprisen for varerne.

9. KØBERS INSOLVENS

9.1. Uden at det berører enhver anden rettighed eller afhjælpning til rådighed for sælger, er sælger berettiget til at annullere kontrakten eller suspendere yderligere leverancer i henhold til kontrakten uden ansvar over for køber, og hvis varerne er blevet leveret, men ikke betalt for, forfalder betalingen straks, uanset tidligere aftaler eller arrangementer om det modsatte, når:

– 9.1.1. Køber indgår en frivillig aftale med sine kreditorer eller bliver underlagt et administrationspåbud eller (som en person eller virksomhed) går konkurs eller (som en virksomhed) går i likvidation (på anden måde end med henblik på sammenlægning eller rekonstruktion); eller

– 9.1.2. En person overtager enhver af køberens ejendom eller aktiver, eller en kurator er udpeget; eller

– 9.1.3. Køber ophører med eller truer med at ophøre med at drive virksomhed; eller

– 9.1.4. Sælger med rimelighed forstår, at nogen af de ovennævnte begivenheder er ved at indtræffe i forhold til køber og underretter køber herom.

10. FORSIKRING

10.1. Køber vil for egen regning skaffe og vedligeholde tilstrækkelig ansvarsforsikring (herunder generelt ansvar, produktansvar, arbejdsgiveransvar og dækning af følgeskader).

11. DIVERSE

11.1. Enhver meddelelse, der kræves eller tillades at blive givet af en af parterne til den anden i henhold til disse betingelser, skal være skriftligt adresseret til den anden part på dennes vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedforretningssted eller en sådan anden adresse, som på det relevante tidspunkt måtte være blevet meddelt i henhold til denne bestemmelse til den part, der giver meddelelsen.

11.2. Ingen afkald fra sælger på nogen form for misligholdelse af kontrakten fra købers side skal betragtes som et afkald på ethvert efterfølgende brud på samme eller nogen anden bestemmelse.

11.3. Hvis en bestemmelse i disse betingelser af en kompetent myndighed anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, vil gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse betingelser og resten af den pågældende bestemmelse ikke blive påvirket deraf.

11.4. Kontrakten er underlagt lovene i sælgers land, og enhver tvist mellem parterne skal udelukkende henvises til en kompetent domstol på sælgers lovpligtige forretningssted, medmindre sælger og køber er blevet enige om at bilægge tvisten ved voldgift. Bestemmelserne i de ensartede love for internationale køb af varer (C.I.S.G.) er udtrykkeligt udelukket.